Hero Background

Tham gia cuộc cách mạng tiền điện tử

Cộng đồng Solana là một ngôi nhà chung cho các nhà phát triển, chủ sở hữu mã thông báo, trình xác thực và các thành viên hỗ trợ giao thức.

Cộng đồng

Bạn đặt tên cho nó, chúng tôi đã có nó. Sau đây là các kênh liên lạc được cập nhật và thường xuyên nhất của chúng tôi.

Community Collective
Solana Collective

Hỗ trợ đội ngũ cốt lõi của Solana thông qua các sáng kiến cộng đồng và tiếp thị, đồng thời tích lũy phần thưởng.

Cập nhật tất cả các tin tức gần đây