Join the Hyperdrive Online Hackathon | $1 million in global prizes & seed funding ->
Hero Background

Solana Community

Cộng đồng Solana là một ngôi nhà chung cho các nhà phát triển, chủ sở hữu mã thông báo, trình xác thực và các thành viên hỗ trợ giao thức.

Learn in depth

Visit Blog

Listen to the podcast

Đi đến Podcast

Wayfinding

The following are our most frequented and updated communication channels. You name it, we’ve got it!

Community Collective

Solana Collective

Hỗ trợ đội ngũ cốt lõi của Solana thông qua các sáng kiến cộng đồng và tiếp thị, đồng thời tích lũy phần thưởng.

Áp dụng ngay bây giờ

News

Solana Permissioned Environments brings Solana tech to internal infrastructure

Solana Pay Integrates with Shopify as New Payment Option to Transform Commerce

Developer Educator Program: Cultivating the next generation of Solana builders